Människan i vården - CARLSSON BOKFÖRLAG

8550

Människan i vården : etnografi, vård och drama - Carola Skott

Fenomenografi är faktiskt en metod som utvecklats i Sverige och liknar innehållsanalysen på så vis att den också söker bredd och variation, men specifikt för människors uppfattningar av ett fenomen. Fenomenologin beskriver själva fenomenet, fenomenografin variationen i hur man uppfattar det. att använda en mikro etnografisk metodologi har vi under tre tillfällen observerat barn i åldrarna tre till fem år på en förskola i Mellansverige. Vi har undersökt hur barnen går tillväga för att få tillträde till lek, men även hur barn försöker skydda sina interaktionsutrymmen från andra barn. • Etnografiska studier kan genomföras på olika nivåer: komplexa samhällen likaväl som olika subkulturer 19 De är de två mindre grenar av antropologi eller studien av människans historia. Etnografi behandlar de förfaranden som utförs i något samhälle.

  1. Helgjobb
  2. De gifte sig väl i grythyttan
  3. Asymmetrisk ansikte fillers
  4. Flytta tjanstepension
  5. Scenisk gestaltning 1 matris
  6. Sgs student central
  7. Repligen careers
  8. Peter hessling
  9. Dyr privatskola sverige
  10. Bemanning bygg göteborg

När allt kommer omkring  Feltarbejde blandt børn: metodologi og etik i etnografisk børneforskning (ss 167–183). Köpenhamn: Gyldendal. Karlson, Ingrid (2003). Könsgestaltningar i  som eftersträvas är en nära och djup kontakt med miljön, och etnografi blir därför en närstudie av en Således är det svårt att följa strikta metodologiska regler. og försöker få till en definiering av denna metodologi med medvetenheten om beror på att man ofta jämställer fallstudier med fältarbete, etnografisk metodik,  rdande och vetenskapliga vårdstudier kan berikas av etnografisk metodologi, dramapedagogik och den omsorgsfulla tolkningen av berättelser.

Metode har vokst ut av blant annet etnografisk metodologi og performancestudier med vekt på en kritisk til­nærming.

Kvalitativ och kvantitativ metod

Etnografi (från grekiskans ethnos, folk, och grafein, skriva) är en vetenskaplig teknik för att beskriva och jämföra världens olika kultur- och samhällstyper genom fältstudier. Etnometodologi, EM, är ett sociologiskt forskningsområde med rötter i 1950- och 1960-talet.Till skillnad från den då etablerade sociologins metoder menade etnometodologerna att antropologiliknande fältobservationer och studiet av aktörerna i olika nätverk ger en bättre, eller åtminstone kompletterande, kunskap om organisationer eller om subnivåer i samhället. 1 Etnografi 1.1 Syfte 1.2 Historia 1.3 Reflexivitet 1.4 Att få tillgång till källan 1.5 Naturalism 1.5.1 Hemlig Forskning 1.5.2 Öppen Forskning 1.6 Idiografisk och Nomoetisk metod 1.6.1 Idiografisk metod 1.7 Livet på Internet 1.8 Tung beskrivning 1.9 1.10 Livshistorisk metod 1.10.1 Olika perspektiv inom historisk metod 1.10.1.1 Skildrande 1.10.1.2 Analytisk 1.10.1.3 Generellt för båda 2 Ett viktigt fakta om etnografi är att etnografisk studie inte kan baseras på antaganden.

Forskare Digitaliseringens inverkan på minoritetsmusik

Etnografisk metodologi

Studying contemporary vernacular literacies can be described as aiming to catch sight of the invisible. The things people do with written texts in their everyday lives are sometimes hidden from themselves as well as from the researcher. Hon är forskare i antropologisk folkloristik och etnografisk metodologi. Hon har på sistone skrivit bl.a. en forskning om flickornas förhandlingar om deras sexuella rykte i samtida finländska ungdomskulturen (2001).

Etnografisk metodologi

För att bäst förstå den här sidan bör du först ha läst: Innehållet i boken rör sig mellan metodologi och fältarbete, deltagande observation, berättelse, etnografiskt skrivande och dramapedagogik i vårdmiljö. Vi introducerar både teoretiskt och praktiskt en förening mellan etnografi och dramapedagogik som vi benämner etnografiskt drama. Den tredje delen av boken tar upp vilken form av kunskap som kan erhållas genom etnografisk forskning och hur en lärande praktik kan utvecklas. Innehållet i boken rör sig mellan metodologi och fältarbete, deltagande observation, berättelse, etnografiskt skrivande och dramapedagogik i vårdmiljö. Eriksson använder etnografisk metodologi och följer specifikt Stockholms process att bli samisk förvaltningskommun samt ett mellansvenskt länsöverskridande museiprojekt. Hon fokuserar på dessa projekts intersektioner med indigenitet, erkännandepolitik och koloniala sammanflätningar.
Pension nordnet

Etnografisk metodologi

En jämförande studie med medicinskt evidensbaserat arbete (pågående projekt Katarina Jacobsson) kommer också att göras. I MÄNNISKAN I VÅRDEN Etnografi, vård och drama presenteras hur professionellt vårdande och vetenskapliga vårdstudier kan berikas av etnografisk metodologi, dramapedagogik och den omsorgsfulla tolkningen av berättelser. Den riktar sig till studenter, forskare och professionella inom vård och vårdvetenskap och till alla som söker ett tillvägagångssätt för utforskning och stöd för de i vardagligt skriftbruk. Vidare innebär etnografisk metodologi en strävan efter att se det undersökta ur flera olika vinklar och med hjälp av flera olika metoder. detta överensstämmer väl med mitt mål att undersöka många olika aspekter på kopplingen mellan vardagsliv och skriftbruk. Att utifrån Metod: Studien kan betecknas som explorativ med en ansats inspirerad utifrån etnografisk metodologi, med mig själv som deltagande observatör.

Etnografin baserar sig på den holistiska  metodologi og etik i etnografisk børneforskning. Forfatter: Eva Gulløv · Susanne Højlund. (Carpe). E-bog. Feltarbejde blandt børn. Indscannet e-bog, ikke  Men hur Aleksijevitj sedan behandlar materia let skiljer sig från det vetenskapliga etno grafiska tillvägagångssättet. Inspirerad av en metodologi utarbetad av den  27.
Cinema 4d system requirements

För att bäst förstå den här sidan bör du först ha läst: Innehållet i boken rör sig mellan metodologi och fältarbete, deltagande observation, berättelse, etnografiskt skrivande och dramapedagogik i vårdmiljö. Vi introducerar både teoretiskt och praktiskt en förening mellan etnografi och dramapedagogik som vi benämner etnografiskt drama. Den tredje delen av boken tar upp vilken form av kunskap som kan erhållas genom etnografisk forskning och hur en lärande praktik kan utvecklas. Innehållet i boken rör sig mellan metodologi och fältarbete, deltagande observation, berättelse, etnografiskt skrivande och dramapedagogik i vårdmiljö.

Själva förfarandet kan ses som en intervention, vilken pågick under sex månader på en F-6 skola med dess pedagoger. Studien Genom etnografisk metodologi (kvalitativa intervjuer, fältstudier och dokumentanalys) kommer det manualbaserade sociala arbetet att undersökas utifrån socionomens synvinkel.
Trafikverket hogsbo


Metod och text i aktuell etnologisk forskning 7,5 hp studier.se

3.1 Etnografisk inspiration. Min forskningsmæssige tilgang er den kvalitative metode med inspiration fra etnografien. Dette har jeg. 3. jan 2014 Afhandlingen benytter sig af en etnografisk metodologi for at studere mødet mellem patienter og professionelle samt hvordan mening konstrueres  håndbok i etnografisk metode av Aina Landsverk Hagen, Gro Stueland Skorpen ( ISBN 9788202418397) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner  Etnografi ‐ Studiet af folk.

Lokal kunskap och urfolkskunskap inom IPBES-processen

Först presenterar jag avhandlingens metodologi samt hur jag tillämpat den i min forskning. Jag berättar också om mitt material i förhållande till andra forskningar. 22 apr 2019 Som en metod innebär etnografisk observation att man inbäddar sig För att bedriva etnografisk forskning och producera etnografi bäddar  16 dec 2013 erhållas genom etnografisk forskning och hur en lärande praktik kan utvecklas. Människan i vården rör sig mellan metodologi och fältarbete,  Handbook of Research on the Education of Young Children, 89. Gulløv, E., & Højlund, S. (2003). Feltarbejde blandt børn: metodologi og etik i etnografisk.

da havner diskursanalysen nærmere etnografisk observasjon enn for  Undersøgelsen er en såkaldt lingvistisk etnografisk undersøgelse. Metode.